Flotent DAIO ditiofosfati - amoniy-izooktil aeroflot (pastasimon)