Flotent DAIB powder ditiofosfati - natriy-izobutil aeroflot (kukun shaklida)